درباره ما

مودم  در زمینه مسائل  اجتماعی  برای حال کردن مشکلات پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، قربانیان قاچاق انسان، حفاظت از بین المللی و افراد بی وطن، در داخل و خارج از کشور فعالیت ها خود ادامه می دهد.

در کجا هستیم؟

مودم  در اطراف بیست و دو شهرستانها ترکیه سیزده ادارات دارد.کار ها را با تیم سیار و دفتر دوبلین (ایرلند)  که در سطح اروپا کار می کند با هم ادامه می دهد .