پروژه کارگران سوریه که در بخش پوشاک کار می کنند

0 1,494

مودم پروژه کارگران سوریه ، برای بهبود شرایط زندگی و کار های پناهندگان که به خصوص کارگران که در بخش پوشاک کار می کنند،برای آنها درباره اجتماعی،حقوقی و اقتصادی خدمات مشاوری می دهد.

پروژه مودم نقش بسیار مهمی در این منطقه دارد، زیرا تنها مرکز حمایت از پناهندگان در این منطقه است. کارگران پناهنده درخواست کننده گان توسط  مودم پیگیری می کنند و  برای پناهندگان طرح تصحیح می سازند.دفتر مربوطه مودم در استانبول نیازهای پناهجویان را مشخص می کند آنها را در محل کارشان زیارت می کند و سعی می کنند پناهندگان به حقوق قانونی پایه خود را برسانند. این بخش ضروری از برنامه های بهبود است که برای راهنمایی و کمک به این کارگران برای به دست آوردن وضعیت حفاظت موقت و اجازه کار، بهبود شرایط کار پناهجویان و اجازه دادن به آنها آزادانه بیان می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.