پروژه با هم قوی تر هستیم

0 1,478

پروژه” با هم قوی ترهستیم” مودم با پشتیبانی مالی GIZ (سازمان بین المللی همکاری های آلمان) انجام شده است که تا به

ایجاد یک درک متقابل میان جمعیت جوان و محلی پناهنده کمک کند تا در فرآیند انسجام اجتماعی میان فرهنگی ایجاد شود.

برای این منظور، جوانان ترکیه و سوریه به دنبال ایجاد پروژه هایی برای گروه های هدف و برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر در این روند هستند این پروژه همچنین با هدف گسترش داوطلبانه در میان جوانان و تقویت ظرفیت سازمانی جوانان از نظر مدیریت اثربخش است.

هدف این پروژه  جوانان ترکیه و سوریه که مهارت ها دارند به آنها برساند و ایده های خلاقانه آنها را به پروژه تبدیل بکند.

داوطلبان پس از سه روز کارگاه های آموزشی در مورد یادگیری بین فرهنگی، مدیریت منازعات، کار گروهی، تهیه پیش نویس پروژه و نحوه تهیه بودجه و نحوه اجرای پروژه ها؛ فعالیت های خود را در زمینه های فرهنگی، هنری و ورزشی طراحی می کنند و این فرصت را دارند تا بدون هیچ گونه نگرانی مالی نسبت به بودجه ای که به آنها داده شده، پروژه های خود را آزادانه تحقق بخشند. در محدوده پروژه، هدف آن رسیدن به هزاران کودک و نوجوان سوری و ترکیه است که بین  4 تا 30 سال سن دارند و به طور مستقیم در جوانان ترکیه و سوریه در فعالیت های آماده سازی و انجام فعالیت های خود دخالت خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.