پروژه ابتکار عمل جوانان

0 1,528

پروژه” ابتکار عمل جوانان” در شامل 2017 پروژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به همکاری انجمن همبستگی با پناهجویان و مهاجران و پایه و اساس داوطلبان جامعه پیگیری می کند. این پروژه که با هدف جمعآوری 10 پناهنده و ده

جوان ترکیه در سه مرحله برنامه ریزی شده است. در اولین جلسه که در اوایل ماه ژوئن برگزار شد، شرکت کنندگان با هم آشینا شده اند و  در مورد هفت موضوع که در طی پروژه درباره آن صحبت می کنند تصمیم گرفتند.

در پایان ماه سپتامبر، شرکت کنندگان جوان در زمینه موضوعات مختلف مانند حمایت، یادگیری میان فرهنگی، مدیریت تعارض، ارتباطات و مهارت های ارائه در محدوده برنامه پنج روزه کمپ تابستانی در قزلچهحمام آموزش دیده بودند.

بنابراین شرکت کنندگان که  فرصت بهبود خود را داشتند، در کمپ تابستانی در جلسات بحث و گفتوگو در طول پروژه خودش را پشرفت کردند و هر چیزی که از کمپ آموخته بودند می توانستند آنها را تمرین بکنند.

پس از جلسات بحث، شرکت کنندگان جوان که مباحثاتی را که آنها را به عنوان مشکلات اولویت شناختی مورد بررسی قرار دادند، یافته های خود و پیشنهادات خود را به نمایندگان موسسات و سازمان های مربوطه در نشست مشارکت کنندگان در پایان پروژه ارائه کردند.

در طی پروژه “ابتکار عمل جوانان” به طور فعال شرکت، جوانان سوریه عراق و ترکیه، مهارت های سازمانی بهبود یافته اند، در همان زمان، با بازیگران که در زمینه کمک های بشر دوستانه و پناهنده کار می کنند آشیکار شده اند و درباره افکار پروژه مناظره کرده اند. در این پروژه جلسه ها هفتگی که تقریبان با فعل شرکت جوانان هفت ماه طول کشیده،برای برنامه ریزی این جلسات و فعالیت های اجتماعی که توسط جوانان برنامه ریزی شده، در میان گروه شرکت کنندگان هماهنگی اجتماعی ایجاد کرد و با این حال همه از یک شرکت کنندگان در اطراف خود / در محل تاثر کمک کرد تا به عنوان مدافع در زمینه های خود تبدیل شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.