درباره ما

انجمن حمایت از پناهندگان،در سال 2014 در آنکارا برای انجام فعالیت های در خانه و خارج از کشور برای مشکلات پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، قربانیان قاچاق، حفاظت از بین المللی و افراد بدون اشخاص تأسیس شد.مودم یک انجمن بی طرف و غیر انتفاعی است و در میان اهداف این ها هست که برای پناهندگان که در بخش اجتماعی مشکل دارند به آنها حمایت بکنند،برای رسیدن حق ها اجتماعی مشاوری حقوقی بدهند،برای نیاز ها پناهندگان کمک بدهند و بین سایر سازمان های غیر دولتی و نهادهای دولتی که در این زمینه کار می کنند، در ارتباط قرار داشته باشند.

فعالیت های ما

فردی یا جمعی که به دنبال حفاظت بین المللی هستند، برای حق ها آنها دفاع کردن و برای آنها راهنامی و مشاوری کردن و برای کمک به آنها برای برقراری ارتباط با مقامات ملی و بین المللی،

برای سازماندهی مطالعات مانند دوره ها، سمینارها، کنفرانس ها و پانل ها، رفتن به منشا مواردی که سبب جنبش های انسانی و مشکالت می شود، حمایت از تحقیق، به اشتراک گذاشتن نتایج و ارائه پیشنهادات.

این به عنوان یک نتیجه از جنبش های انسانی به وجود آمده است که ، حمایت از افراد متعلق به این گروه های آسیب پذیر، به خصوص زنان، کودکان، بیماران، سالمندان و افراد معلول پشتیبانی بکند، با موسسات و سازمان های دولتی و سازمان های داوطلبانه با هم کار کردن،

در داخل و خارج از کشور، با توجه به اهداف انجمن، به کار بر روی مشکلات مربوطه، برای درک بهتر این مسئله و ایجاد راه حل برای مشکلات، با استفاده از ابزار ارتباطی برای حمایت عمومی و آگاهی عمومی، افزایش آگاهی از موضوع و ایجاد فعالیت هایی برای آینده،انجام تحقیقات برای بهبود وضعیت کنونی،

برای تحقق اهداف انجمن هر نوغ اطلاع، اسناد و نشریات تامین کردن، مرکز اسناد ایجاد کردن،کارهای خود علام کردن، روزنامه،مجموعی و کتاب و غیر نشریات چپ کردن،مرکز تخقیق ساختن

انجام فعالیت هایی برای از بین بردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پناهندگان برای انجام فعالیت های آگاهی رسانی و سازگاری، با سازمان های فعال که در این زمینه کار می کنند همکاری کردن.