افراد که در ترکیه اهل سوریه نیستند برای آنها توسعه پروژه های مکانیزم حفاظت

0 1,445

این پروژه از طرف PRM کمک مالی می گیرد و بواسطه مراکز پشتیبانی حفاظت برای پناهجویان و پناهندگان مکانیسم حفاظت می سازد.پروژه برای این کار می کند که پناهجویان و مهاجران درباره حقوق و تعهدات خود اطلاع داشته باشند،به مکانیزم حفاظت جلوبیاندازد،برای قدرت محلی درباره خدمات حفاظت حمایت بکند.

مودم قصد دارد که در شهر های یالووا و قیریقلعه برای پناهجویان و پناهندگان که اهل سوریه نیستند برای آنها اجتماعی،حقوقی و روانی اجتماعی پشتیبانی می کند،برای پناهندگان برای رسیدن به خدمات بهداشتی که از طرف دولت ترکیه تامین می شود،کمک می کند و برای گسترش بخش های مرکزهای پشتیبانی و مکانیزم حفاظت کار می کند. مراکز نیز برای افزایش خدمات ارائه شده توسط مقامات محلی و سایر ذی نفعان از طریق ارجاعات ارائه شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.