مرکز صلح و هنر

مودم مرکز صلح و هنر در سال 2015 در شهر غازی عینتاب با تیم متخصص خود در یک عمارت که منعکس کننده بافت تاریخی شهر عملیاتی شده است که برای زنان و بچه ها فعالیت ها می سازند که زنان و بچه ها اعتماد به نفس داشته باشند و به تطبیق اجتماعی رعایت…

پروژه پشتیبانی پیشرفته برای پناهندگان که در ترکیه از بحران عراق و سوریه متاثر شدند

این پروژه که توسط اتحادیه اروپا پشتیبانی می شود، پشتیبانی ادغام اجتماعی، خدمات مشاوره ای و اطلاعات ارائه شده به پناهجویان را از طریق ادارات ثبت شده، مراکز پایدار زندگی و تیم های مشاوره موبایل، فراهم می کند.  درحوزه ای تخصصی کارکنان برای…

افراد که در ترکیه اهل سوریه نیستند برای آنها توسعه پروژه های مکانیزم حفاظت

این پروژه از طرف PRM کمک مالی می گیرد و بواسطه مراکز پشتیبانی حفاظت برای پناهجویان و پناهندگان مکانیسم حفاظت می سازد.پروژه برای این کار می کند که پناهجویان و مهاجران درباره حقوق و تعهدات خود اطلاع داشته باشند،به مکانیزم حفاظت…

پروژه منطقه امن برای دختران و زنان

پروژه منطقه امن برای دختران و زنان همکاری مودم ،ورازت بهداشتی جمهوری ترکیه و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ادامه می دهد و توسط اداره حفاظت مدنی و کمک های بشر دوستانه اروپا کمک مالی می گیرد که برای زنان و دختران پناهنده که در اینجا زندگی می…