MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ


REFUGEE SUPPORT CENTER

Destek Hattı: +90 312 427 27 02

MUDEM

Hakkımızda

Mülteci Destek ( Merkezi ) Derneği, sosyal alanda sığınmacıların, mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Dernek, sığınmacıların, mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek, yardım ve destek faaliyetleri yürütmek, mevcut ve ileride olabilecek sorunlara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, çerçevesinde konunun her boyutuyla ilgili, çözümler aramak ve Türkiye’deki Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde mevcut mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlaştırılması yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Bu kapsamda;

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde ve Türkiye sınırları dışında, dernek amaçları doğrultusunda, konu ile ilgili sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçlar doğrultusunda konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve sorunlara yönelik çözüm üretilmesi amacıyla, iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve kamuoyunun desteğini sağlamak, konunun bilinirliğini artırmak ve ileriye dönük yapılabilecek faaliyetlere kaynak oluşturmak, mevcut durumun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu yolla insan hareketlerine neden olan ve sorun yaratan olguların kökenine inmek, araştırmalara destek olmak, sonuçlarını paylaşmak ve önerilerde bulunmak.

- Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, araştırma merkezi kurmak.

- Bireysel ya da toplu haldeki uluslararası koruma arayan kişilerin haklarını savunabilmeleri amacıyla, sözkonusu kişilere rehberlik ve danışmanlık yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası makamlarla iletişim kurmalarına yardımcı olmak.

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde ortaya çıkabilecek deprem, sel, çığ, yangın, kaza, kuraklık, açlık ve diğer afetler ile Türkiye dışında veya sınırlararasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve savaşlar nedeniyle oluşacak insan hareketleri neticesinde ortaya çıkan felaketzede, sığınmacı, göçmen ve insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilere, özellikle, kadın, çocuk, hasta, yaşlı, engelliler başta olmak üzere, bu gibi hassas gruplara mensup kişilere yönelik yardımlarda bulunmak, bu konularla ilgili çalışan, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdümlü çalışmalar yapmak,

- Dernek amaç ve faaliyetleri bünyesine dahil olan kişi ve toplulukların barınmalarına yönelik, kamp, kabul merkezleri, geçici barınma merkezi ve yurtlar kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara destek olmak; sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerin giderilmesine yönelik çalışmalara yapmak, farkındalık yaratma ve uyum faaliyetleri gerçekleştirmek, bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak üzere çalışıyoruz.